فنول

فنول KUMHO

108-95-2CAS.NO_KUMHO

شرکت کیاتجارت وارد کننده انواع فنول(ساهسترا،کمهو و...)تلاش دارد با کاهش اثر نوسانات ارزی ، این محصول را روانه بازار رقابت کامل کند.
فنول SAHSTRAA

108-95-2CAS.NO_SAHSTRAA

شرکت کیاتجارت وارد کننده انواع فنول(ساهسترا،کمهو و...)تلاش دارد با کاهش اثر نوسانات ارزی ، این محصول را روانه بازار رقابت کامل کند.