زایلین

زایلین اصفهان

1330-20-7CAS.NO_ISFAHAN

شرکت کیاتجارت عرضه کننده زایلین مخلوط ، اورتوزایلین ، پارازایلین و متازایلین برپایه بازار رقابت کامل میباشد.
زایلین بندر امام

1330-20-7CAS.NO_BANDAR IMAM

شرکت کیاتجارت عرضه کننده زایلین مخلوط ، اورتوزایلین ، پارازایلین و متازایلین برپایه بازار رقابت کامل میباشد.