گلوتن مایع گلوکزان
شرکت کیا تجارت مهر،نماینده مستقیم شرکت گلوکزان و زر، عرضه کننده گلوتن مایع با قیمت رقابتی میباشد.
گلوتن مایع زر
شرکت کیا تجارت مهر،نماینده مستقیم شرکت گلوکزان و زر، عرضه کننده گلوتن مایع با قیمت رقابتی میباشد.