دارام   
 
شرکت تعا‌ونی دام سبک شیراز، زیر مجموعه هلدینگ الماس صدرا، از سال 98 آغاز به فعالیت نمود و هم اکنون با زیرمجموعه 1500 دامدار و بیش از 200 هزار دام ، بزرگ ترین تعاونی استان فارس را در اختیار دارد.